Kwestie podatkowe a polisa na życie

Kwestie podatkowe a polisa na życie

Osoby, które kupiły polisę na życie z pewnością zadają sobie pytanie, czy w chwili wypłaty świadczenia będą musiały zapłacić podatku. Kwestie te są uregulowane przyjętą 26 lipca 1991 roku ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Artykuł 30a i 30 b wyżej wymienionej ustawy określa, że świadczenia, które wypłacają zakłady ubezpieczeniowe z tytułu polis na życie lub dożycie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym osoby uposażone z chwilą wypłaty świadczenia nie muszą odprowadzać do urzędu skarbowego podatku.

Są jednak sytuacje, kiedy odprowadzenie podatku jest konieczne

Jest to związane z istniejącym już od wielu lat tak zwanym podatkiem Belki. Jest to podatek wznoszony przez osoby, które osiągnęły zyski kapitałowe. W przypadku zwykłej ochronnej polisy na życie, nie ma konieczności odprowadzania tego podatku. Kiedy jednak zdecydujemy się na polisę z opcją kapitałową, przy wypłacie należnego świadczenia, zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do potrącenia podatku dochodowego i przekazania go do właściwego urzędu skarbowego. Wszelkie kwestie związane z naliczeniem i odprowadzeniem podatku dopełnia zakład ubezpieczeń. Warto pamiętać, że kiedy wybierzemy polisę, z której część zgromadzonych na niej pieniędzy zostanie zainwestowana, zawsze od tej części pieniędzy musi zostać odprowadzony podatek dochodowy. Regulacje w tym zakresie są bardzo przejrzyste. Zakład ubezpieczeń nie może w tym zakresie niczego interpretować dowolnie.

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia są podane kwoty, których nie obejmuje podatek dochodowy

Podatek dochodowy nie zostanie odprowadzony od:
– sumy ubezpieczenia;
– sumy wpłaconych składek;
– zwrotu sumy opłaconych składek.

Podatek nie obejmuje także sytuacji, kiedy w ramach jednej umowy przenoszona jest wartość jednostek pomiędzy funduszami.

Jeśli polisa na życie ma wyłącznie charakter ochronny nie ma konieczności płacenia podatku dochodowego. Obowiązek ten powstaje dopiero wtedy, kiedy polisa na życie dodatkowo ma także charakter kapitałowy.

Przeczytaj również:

Leave a Reply